Challenge to be the best


Zpráva z ustavujícího zasedání ESSDA Board po volbách 2017.

 
Na výročním AGM ESSDA v Berlíně bylo (znovu) zvoleno 6 nových členů ESSDA Board, kteří se zbylými třemi, kterým vyprší jejich mandát v následujícím roce, utroří nové složení představenstva ESSDA. Ihned po skončení AGM byla zahájena ustavující schůze ESSDA Board, na jejímž programu bylo rozdělení funkcí a utvoření a obsazení nových pracvních skupin. Uspořádání ESSDA Board je po této schůzi následující:
 

ESSDA Board

 
Male Co-President
Davy Brocatus (BE)
 
Female Co-President
Diana Vinke (NL)
 
Secretary
Heather Gladding (UK)
 
Treasurer
Marc Schleuter (DE)
 
Membership Officer
Chrisi Lyons (UK)
 
Outreach Officer
Michal Vaníček (CZ)
 
PR and webmaster
Trix Macleod (UK)
 
Marketing specialist
Kai André Lillebo (NO)
 
General Board Member
Patrice Naudier (FR)
 
Pracovní komise pro soutěžní pravidla
 
Předsedkyně
Heather Gladding (UK)
 
Členové
Kai André Lillebo (NO)
Trix Macleod (UK)
 
Pracovní komise pro přidělování sociálních prostředků
 
Předseda
Michal Vaníček (CZ)
 
Členové
Patrice Naudier (FR)
Marc Schleuter (DE)
 
Pracovní komise pro komunikaci s členskou základnou
 
Předsedkyně
Chrisi Lyons (UK)
 
Členové
Kai André Lillebo (NO)
Trix Macleod (UK)
 

Zpráva z ESSDA Annual General Meeting 2017

 

   Na posledním setkání vedení ESSDA bylo schváleno konání ESSDA AGM na neděli 30.7.2017 v Berlíně u příležitosti konání mistrovství Evropy v same-sex tanečním sportu. Na kongresu měla CEDA jednoho delegáta - presidenta CEDA Michalal Vaníčka.

   Předem schválený program konference obsahoval schválení zápisu předešlé AGM konanené u příležitosti MS v Helsinkách, tajnou volbu nových členů ESSDA Board, představení výročních zpráv sekretářky a pokladníka ESSDA, diskusi na téma propojení ME a MS v same-sex tanečním sportu s multusportovními událostmi typu EuroGames, GayGames a OutGames, projednání návrhů změn soutěžních pravidel navrhovaných DVET a představení dlouhodobé vize ESSDA.

   Po formálním zahájení AGM Co-Presidentem Davy Brocatusem následovalo představení zprávy sekterářky ESSDA Diany Vinke, která zejména seznámila delegáty zejména s akcemi spojenými s oslavou výročí ESSDA - výstavou, výběovým řízením na nový slogan, fotografickou prezentací a řízeením institutu tzv. Gramd Slamu.  Společně s pokladníkem Markem S. chleuterem pak přistoupili ke schválení zprávy o hospodaření ESSDA v předchozím účetním období. V tomto bodě byla delegáty otevřena diskuse nad výší útrat spojených s návštěvou Co-Presidenta ESSDA a sekretářky ESSDA na ME v Berlíně, která činila € 685,58. Ačkoli Co-President delegátům vysvětlil účel návštěvy a její přínos pro hladký průběh konání ME, výši nákladů se mu uspokojivým způsobem obhájit nepodařilo. Hospodaření ESSDA bylo ale i přes tuto věcnou připomínku schváleno.

   Dalším bodem programu bylo vyhlášení výsledků voleb do ESSDA Board. Ze 7 kandidátů byli zvoleni tito: Davy Brocatus (BE), Heather Gladding (UK), Kai André Lillebo (NO), Patrice Naudier (FR), Marc Schleuter (DE) a Michal Vaníček (CZ). Spolu s nimi v předsednictvu usednou ještě Trix Macleod (UK), Chrisi Lyons (UK) a Diana Vinke (NL), kterým vyprší jejich mandát v příštím roce. ESSDA Board má tedy po volbách celkem 9 členů. Delegáti na AGM žádali volební výbor o okamžité zveřejnění počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty. Požadavku vyhověno nebylo, ale bylo přislíbeno jejich zveřejnění v zápisu z AGM.

   Následně byla otevřena diskuse nad propojením velkých multisportovních akcí typu EuroGames, GayGames a OutGames s mistrovstvími Evropy a světa organizovanými ESSDA, resp. IFSSDA. Delegáti velmi aktivně a dlouze diskutovali nad všemi aspekty, tj. finančními nároky na členskou základnu při účasti na těchto akcích, jejich fyzickou dostupností, garancí jejich standardu a komunikací s organizačními týmy, rizikem spojeným s nedostatečnou kontrolou jejich organizace (viz letošní World OutGames Miami) atd. Delegát CEDA Michal Vaníček vystoupil ke konci diskuse a připomněl všem zúčastněným hlavní pointu celé otázky, kterou ESSDA Board v úvodu položilo, tedy zda ESSDA musí organizovat soutěže se statutem mistrovství společně s těmito multisportovními setkáními. Zdůraznil tedy, že diskuse, ač podnětná, by se neměla odvíjet od pořádání tanečních soutěží ve spojení s těmito událostmi jako takovými, ale výhradně od problematiky udělování mistrovských titulů ESSDA, resp. IFSSDA. Popřel tak domněnku, že by ESSDA měla zcela přestat spolupracovat s těmito multisportovními asociacemi, které hry pořádají, a zdůraznil, že podstata otázky spočívá v tom, zda by organizace mistrovství v průběhu těchto her měla být povinností či pouze jednou z možností. Delegáti podpořili možnost ESSDA mít svobodné ruce a uspořádat mistrovství bez nutnosti jeho propojení s tímto typem akcí, nebude-li při nich záruka dostupnosti, finanční přístupnosti a dostatečného organizačního zázemí.

   Dalším bodem projednávání byla předkládaná změna soutěžních pravidel a pravidel pro jmenování porotců na ME a MS, které do programu prosadila německá DVET. Jejich základní myšlenka a význam pro organizátory soutěží byla schromážněním přijata, avšak konkrétní písemné znění těchto dodatků bylo vráceno DVET k přepracování. Otázkou gendrové identity, která byla také jedním z bodů, byla pověřena Trix Macleod, která má za úkol vytvořit novou pracovní skupinu.

   Delegáty ze Spojeného království byla otevřena diskuse na téma outreach, jejíhož vedení se ujal Outreach Officer ESSDA Michal Vaníček, který představil dosavadní průběh snah na podporu tanečníků ve finanční tísni. Z následné debaty vzešel návrh zřízení nadačního fondu ESSDA, který by formou příspěvků shromažďoval finanční prostředky na podporu těchto osob, kterým se nedostane dostatečné podpory ze stran organizátorů soutěží. AGM tento záměr schválila. Michal Vaníček dostal za úkol vytvořit metodiku přidělování těchto prostředků.

   V závěru schůze Co-President Brocatus poděkoval všem zúčastněným a také v ten okamžik již bývalé Co-Presidentce Hadass Armon, která nebyla znovu zvolena do ESSDA Board, za její dosavadní práci, a vyzval nově zvolené členy ESSDA Board ke krátnému ustavujícímu zasedání po skončení AGM.

      Další termín konání AGM ESSDA nebyl stanoven, v úvahu zatím připadá letní mistrovství světa v roce 2018 v Paříži.

 

V Praze dne 31. 7. 2017

 

Změna stanov a názvu organizace

    
    Dne 23. 1. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o změně stanov CSSDA.
 
    K tomuto dni mění organizace svůj název na 

 

    CZECH EQUALITY DANCE ASSOCIATION, z.s. ve zkratce CEDA.

 
    Nové kompletní znění stanov schválených Valnou hromadou 16. 12. 2015  viz Dokumenty → Stanovy. 
 
    V Praze dne 1. 2. 2016
    Bc. Michal Vaníček, President, statutární zástupce
 

Valní hromada 28. 12. 2015

 
    Na Valné hromadě CSSDA konané 28. 12. 2015 byl zvolen tento orgán CSSDA:
 

Presidium CSSDA:

President CSSDA: Bc. Michal Vaníček

Vicepresident CSSDA: Vojtěch Červinka

 

Na Valné hromadě byla odhlasována výše platby členských příspěvků na rok 2015. Členský příspěvek zůstal rozdělen na základní, jehož výše činí 200 Kč/osoba a rozšiřující, jehož výše pro soutěžní licenci činí 300 Kč/osoba a pro trenérskou či porotcovskou licenci 500 Kč/osoba. Prosíme o jeho uhrazení nejpozději do 10.1.2016.

V pátek 18. 12. 2015 byla k Městskému soudu v Praze podána Presidentem CSSDA žádost o změnu stanov spolku, schválenou Valnou hromadou 16. 12. 2014. Její vyřízení je očekáváno počátkem následujícího roku. 

President CSSDA seznámil členy spolku se změnami ve vedení partnerských organizací CSSDA a zároveň se skutečností, že po podzimním zasedání ESSDA Board přijal fuknci Outreach Officer ESSDA.   

Kompletní zápis z Valné hromady je možno najít na těchto stránkách v záložce Dokumenty.

 

    V Praze dne 30. 12. 2015  
 

Presidium CSSDA vyhlašuje termín konání Valné hromady CSSDA

 
    Presidium CSSDA vyhlašuje termín Valné hromady CSSDA pro rok 2014 na 28. 12. 2015. Schůze se uskuteční od 17:00 na adrese Opatovická 166/12, 110     00, Praha 1. 

 

Program Valné hromady:

 • Volba orgánů CSSDA
 • Schvalování rozpočtu na rok 2016
 • Členské příspěvky pro rok 2016
 • Informace Presidia CSSDA o průběhu změny stanov
 • Kalendář akcí
 • Výsledky hospodaření za rok 2014
 
    Účast všech členů CSSDA je nutná minimálně formou plné moci!
 
    V Praze dne 29. 11. 2015  
 

Valná hromada 16. 12. 2014

    
    Na Valné hromadě CSSDA konané 16. 12. 2014 byl zvolen tento orgán CSSDA:
 

Presidium CSSDA:

President CSSDA: Michal Vaníček

Vicepresident CSSDA: Vojtěch Červinka

 

Na Valné hromadě byla odhlasována výše platby členských příspěvků na rok 2015. Členský příspěvek zůstal rozdělen na základní, jehož výše činí 200 Kč/osoba a rozšiřující, jehož výše pro soutěžní licenci činí 300 Kč/osoba a pro trenérskou či porotcovskou licenci 500 Kč/osoba. Prosíme o jeho uhrazení nejpozději do 10.1.201.5

Byla schválena změna stanov CSSDA, jejichž kompletní znění je součástí zápisu, viz níže. Mj. byla schválena změna názvu organizace na Czech equality dance association (CEDA). Dále byl zrušen orgán dozorčí rady. Jako statutární orgán byl ustanoven President. 

Seznamte se, prosím, také se změnou udělování porotcovských licencí.   

Kompletní zápis z Valné hromady je možno najít na těchto stránkách v záložce Dokumenty.

 

V Praze dne 17. 12. 2014

Presidium CSSDA vyhlašuje termín konání Valné hromady CSSDA

 
    Presidium CSSDA vyhlašuje termín Valné hromady CSSDA pro rok 2014 na 16. 12. 2014. Schůze se uskuteční od 17:00 na adrese Opatovická 166/12, 110     00, Praha 1. 

 

Program Valné hromady:

 • Volba orgánů CSSDA
 • Schvalování rozpočtu na rok 2015
 • Členské příspěvky pro rok 2015
 • Nový Občanský zákoník - konečný návrh změny stanov
 • Udělování porotcovských licencí
 • Kalendář akcí
 • Výsledky hospodaření za rok 2014
 
    Účast všech členů CSSDA je nutná minimálně formou plné moci!
 
    V Praze dne 20. 11. 2014
 

Presidium CSSDA gratuluje

 

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu na mezinárodní soutěži Vienna Dance Contest 2014 páru Vojtěch Červinka & Michal Vaníček za druhé místo v kategorii Men A Latin.

 

V Praze dne 29. 9. 2014

 

Presidium CSSDA gratuluje

 

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu na mezinárodní soutěži Blackpool Same-Sex Dance Festival - European Championships 2014 páru Vojtěch Červinka & Michal Vaníček za první místo v kategorii Men B Latin.

 

V Blackpoolu dne 15. 6. 2014

 

Zpráva z ESSDA Annual General Meeting 2014

 

   Na posledním setkání vedení ESSDA bylo schváleno konání ESSDA AGM na pátek 13.6.2014 v Empress Ballroom v blackpoolských Winter Gardens u příležitosti konání mistrovství Evropy v same-sex tanečním sportu. Na kongresu měla CSSDA jednoho delegáta - presidenta CSSDA Michalal Vaníčka.

   Po zahájení kongresu seznámila sekretářka ESSDA shromáždění s výroční zprávou ESSDA. Součástí této zprávy bylo také vyúčtování a rozpočtová bilance asociace, která vykazovala téměř vyrovnané hospodaření federace. Co-Presidentka ESSDA také seznámila členy ESSDA s nově přijatým rozhodnutím vedení ESSDA, které stanovuje, že nově členové vedení nebudou pobírat žádné odměny za odborné konzultace s organizátory soutěží. Propláceny tak budou pouze nutné výlohy spojené především s cestou a ubytováním v místě konání akce.

   Dalším bodem bylo znovu zvolení sekretářky ESSDA Diany Vinke do vedení ESSDA. Zároveň měla být na programu volba nových členů vedení po odchozivších zástupcích z Německa. Sekretariát ESSDA ale v termínu potřebném pro registraci kandidáta nedostal žádnou žádost na tento post. Ani po veřejné výzvě mezi přítomné delegáty nikdo neprojevil o funkci ve vedení ESSDA zájem. ESSDA Board má tedy po AGM 2014 celkem 6 členů - 3 členy z Velké Británie, 2 členy z Belgie a 1 člena z České republiky.

   Po uzavření volební agendy přešlo shromáždění ESSDA k dalšmu bodu - změna věkových kategorií na mezinárodních soutěžích. Vedení ESSDA na svém posledním setkání odhlasovalo zrušení stávajících dvou seniorských kategorií - Senior I. (35+) a Senior II. (45+). Argumentem byla demografie tanečníků same--sex tance, jejichž průměrný věk je výzarně vyšší než je tomu v WDSF. Dvě seniorské kategorie byly tedy v tomto případě shledány za nadbytečné. Původní návrh vedení ESSDA zněl: "Jedna seniorská kategorie, v níž oba partneři musí v den soutěže dosáhnout alespoň 45 let věku." Po diskusi shromážnědí bylo odhlasováno pozměněné změní úpravy, tedy : " Jedna seniorská kategorie, v níž součet věků obou partnerů musí být minimálně 90 a mladšímu z partnerů musí být v den soutěže minimálně 40 let.

   Znovu byla otevřena diskuze na téma členství v ESSDA a s ním spojených poplatků. Stejně jako na loňském AGM tato debata narazila na nesourodost členů ESSDA a jejich národních organizací. ESSDA se ale přiblížila myšlence umožnit star na soutěžích pouze jejím členům, což je krok, který CSSDA zavedla už v roce 2012. President ESSDA při tom argumentoval tím, že soutěže, jakými je například i Blackpoolský festival, jsou hrazeny z příspěvků členů ESSDA, a je tedy vůči nim nespravedlivé, že nečlenové ESSDA se soutěží účastní a přitom se na jejich realizaci finančně nepodílí. Shromáždění ESSDA přijalo toto stanovisko ke zvížení.

   Předposledním bodem před volnou diskuzí byla prezentace vize ESSDA 2020, ve které národní asociace členských států ESSDA předložily své představy o budoucím vývoji federace a tanečního sportu obecně. Ačkoli byla většina bodů přečtena a shromáždění jim vyslovilo podpoporu, nebyly podniknuty žádné kroky k jejich realizaci, i přes opakované připomínky presidenta CSSDA.

   Jedním z hlavních bodů obecné diskuze byla nedostatečná informovanost členů ESSDA o jejím chodu a také nedostatečná motivace pro tanečníky stát se členy ESSDA. Po rozhovoru členů vedení byl president CSSDA Michal Vaníček zvolen shromážděním ESSDA na neobsazené místo Membership officer ESSDA. Michal Vaníček přijal pozici především z důvodu, že je jediným aktivním tanečníkem z výboru vedení ESSDA a má tak pravidelný kontakt s členskou a soutěžní základnou. Po svém zvolení vyslovil Michal Vaníček kritiku vnější prezentaci ESSDA, především jejím webovým stránkám, které by podle něj měly především sloužit jako globální informační portál same-sex tance, včetně servisu výsledků soutěží, zápisu jednání vedení ESSDA, organizace akcí apod. Sekretariát ESSDA vyslovil těmto změnám podporu, i když nenavrhl konkrétní kroky k jejich realizaci.

   Další termín konání AGM ESSDA nebyl stanoven, v úvahu zatím připadá letní mistrovství Evropy v roce 2015 ve Stockholmu.

 

V Blackpoolu dne 13. 6. 2014

 

Presidium CSSDA gratuluje

 

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu na mezinárodní soutěži Berlin Open 2014 páru Vojtěch Červinka & Michal Vaníček za první místo v kategorii Men A Latin.

 

V Praze dne 4. 5. 2014

Presidium CSSDA gratuluje

 

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu na mezinárodní soutěži Le Rendez-Vous de Paris 2014 páru Vojtěch Červinka & Michal Vaníček za čtvrté místo v kategorii Men A Latin.

 

V Paříži dne 27. 4. 2014

Valná hromada 3. 12. 2013

 
    Na Valné hromadě CSSDA konané 3. 12. 2013 byl zvolen tento orgán CSSDA:
 

Presidium CSSDA:

President CSSDA: Michal Vaníček

Vicepresident CSSDA: Vojtěch Červinka

 

Volba Dorozčí rady CSSDA proběhne v mimořádném termínu začátkem příštího kalendářního roku, její termín bude Presidiem oznámen.

 

Na Valné hromadě byla odhlasována změna platby členských příspěvků na rok 2014. Členský příspěvek byl rozdělen na základní, jehož výše činí 200 Kč/osoba a rozšiřující, jehož výše pro soutěžní licenci činí 300 Kč/osoba a pro trenérskou či porotcovskou licenci 500 Kč/osoba. Prosíme o jeho uhrazení nejpozději do 10.1.2014.

Kompletní zápis z Valné hromady je možno najít na těchto stránkách v záložce Legislativa.

 

V Praze dne 4. 12. 2013

Presidium CSSDA vyhlašuje termín konání Valné hromady CSSDA

 
    Presidium CSSDA vyhlašuje termín Valné hromady CSSDA pro rok 2014 na 3. 12. 2013. Schůze se uskuteční od 18:30 na adrese Na Slupi 2102, 128 00,     Praha 2.

 

Program Valné hromady:

 • Volba orgánů CSSDA
 • Schvalování rozpočtu na rok 2014
 • Členské příspěvky pro rok 2014
 • Rozšíření členské základny a podmínky ukončení členství
 • Vypořádání se s novým Občanským zákoníkem
 • Kalendář akcí
 • Výsledky hospodaření za rok 2013
 
    Účast všech členů CSSDA je nutná minimálně formou plné moci!
 
    V Praze dne 31. 11. 2013
 

Presidium CSSDA gratuluje

 

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu na mezinárodní soutěži Blackpool Same Sex Dance Festival páru Vojtěch Červinka & Michal Vaníček za čtvrté místo v kategorii Men A Latin.

 

V Praze dne 21. 10. 2013

Presidium CSSDA gratuluje

 

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu na mistrovství světa World Out Games 2013 v Antverpách páru Vojtěch Červinka & Michal Vaníček za první místo v kategorii Men B Adult Latin.

President CSSDA gratuluje k úspěchu na mistrovství světa World Out Games 2013 v Antverpách páru David Valčuha & Milan Hradecký za druhé místo v kategorii Men A Adult Latin.

 

V Antverpách dne 9. 6. 2013

Zpráva z ESSDA Annual General Meeting 2013

 

   Vzhledem k probíhajícím soutěžím v sérii mistrovství světa v Anvterpách bylo konání kongresu ESSDA přesunuto z 8. 8. 2013 na 7. 8. 2013 se stejným místem konání - Hilton Hotel Antwerp. Na kongresu měla CSSDA jednoho delegáta - presidenta CSSDA Michalal Vaníčka.

   Po zahájení kongresu seznámil president ESSDA s výroční zprávou ESSDA. Součástí této zprávy bylo také vyúčtování a rozpočtová bilance asociace, která byla podrobena hlubšímu zkoumání ze strany přítomných delegátů. Po delší debatě mezi vedením ESSDA a většinou delegátů národních asociací bylo schváleno přehodnocení výdajů presidia ESSDA a vrácení části peněz použitých na krytí cestovních výdajů zpět do rozpočtu ESSDA.

   Dalším bodem konference byly volby nových členů vedení ESSDA. Novými členy představenstva byli zvoleni Soren Sauffer-Cruse (UK) a Michal Vaníček (CZ). 

   Po volbách do vedení ESSDA následoval bod programu, na které mělo zasedání ESSDA schválit změny stanov federace, které se týkaly její struktury a odvádění členských příspěvků, resp. změny statutu členů ESSDA. Po velmi dlouhé diskuzi všech přítomných delegátů byly všechny předkládané návrhyzamítnuty a vráceny presidentovi ESSDA k přepracování. Z každé národní asociace byl zvolen také jeden zástupce, který předloží vlastní verzi úpravy stanov, která je přijatelná pro jeho zemi. Za Českou republiku byl vybrán jediný přítomný delegát CSSDA - Michal Vaníček.

   Bod s tématem ESSDA Label, tedy změna statutu jednotlivých mezinárodních akcí ESSDA, byl projednán, ale ačkoli vznikla shoda mezi delegáty, že je takovéto vyjasnění statutu jednotlivých akcí potřebné, delegáti nedospěli k jednomyslné podobě této změny. Tento bod byl proto odložen na příští kongres ESSDA v roce 2014.

   Velmi důležitým bodem programu AGM bylo vyjádření členů ESSDA k organizaci World Out Games, resp. asociacím GLISA, EGLSF a FGG. Všichni zástupci národních federací se shodli, že současná finanční náročnost těchto akcí dosáhla svého stropu. ESSDA bude tedy vyžadovat podání vysvětlení od pořadatelů WOGA k této nepřiměřené výši výdajů a poplatků za soutěže a zároveň se pokusí vyvinout tlak na tyto pořadatele k jejich dalšímu nezvyšování.

   Shromáždění bylo dále informováno o konání evropských a světových mistrovství v nadcházejících letech. Nejbližší akce pod záštitou ESSDA bude Mistrovství Evropy 2014, které se bude konat 14. - 15. 6. 2014 v anglickém Blackpoolu. Další evropské hry bude hostit v roce 2015 Stockholm, v roce 2016 Helsinky a v roce 2017 budou světové hry konány v americké Miami.

   ESSDA ukončila své výroční shromážnění s rozdanými úkoly pro změnu stanov ESSDA, jejichž termín vypracování byl stanoven před konáním Valné hromady CSSDA, tedy na polovinu listopadu letošního roku. Všechny ostatní návrhy na změny chodu ESSDA, včetně návrhu presidenta CSSDA na znovuzavedení ranklistu párů ESSDA, byly odloženy na následující shromážnění delegátů ESSDA po hlasování o změně stanov federace.

 

V Antverpách dne 8. 8. 2013 

   

President CSSDA oznamuje svoji kandidaturu na člena vedení ESSDA

 

President CSSDA Michal Vaníček se po výzvě ze strany organizátorů Annual General Meeting of ESSDA a po vyjádření podpory zahraničních kolegů rozhodl kandidovat do nejvyššího vedení ESSDA. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě výsledků nedávného kongresu CSSDA s jeho rakouským partnerem, na kterém byla přijata společná vize příštího vývoje tanečního sportu. President Michal Vaníček doufá, že v případě zvolení bude moci co nejefektivněji tento program prosazovat.

Bližší informace o tomto záměrů je možno zjistit ve shrnutí výsledků kongresu CSSDA níže a na strách Evropské asociace same-sex tance.

 

V Praze dne 16. 7. 2013

Presidium CSSDA gratuluje

 

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu na mezinárodní soutěži Nordic Open 2013 v Kodani páru Vojtěch Červinka & Michal Vaníček za třetí místo v kategorii Men A Latin.

 

V Praze dne 22. 6. 2013

Presidium CSSDA gratuluje

 

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu na mezinárodní soutěži Tournoi International de Paris páru Vojtěch Červinka & Michal Vaníček za druhé místo v kategorii Men A Latin.

 

V Praze dne 18. 5. 2013

Výsledky Kongresu CSSDA

 

Dne 29. 4. 2013 proběhl první mezinárodní kongres CSSDA a našeho rakouského partnera ETVÖ, který přinesl pozitivní závěry a příslib bližší spolupráce našich dvou partnerských asociací.

Hlavním tématem kongresu byl přístup k současným pravidlům a organizaci tanečního sportu v rámci kalendáře ESSDA. Obě asociace jsou v těchto otázkách za jedno a přály by si systémové změny. Výsledkem tého shody byl počátek snahy získat více zahraničních partnerů pro podporu našich inovací na General Meeting of ESSDA, který má v těchto otázkách rozhodující pravomoce.

Jako hlavní body inovace byly projednány především: 

 • rank list párů ESSDA
 • změna systému soutěží a přiblížení se tzv. rakouskému modelu
 • motivace soutěžních párů a jejich financování
 • propagace tanečního sportu
 • rozšíření členských základen národních asociací

Nedostatek finanční podpory ze strany jak ESSDA, tak státu a národních organizací na podporu sportu má ovšem za důsledek momentální neschopnost zástupců vystoupit osobně na GM of ESSDA. Tato situace byla rovněž předmětem diskuze a kritiky ze strany obou asociací.

 

Za CSSDA

Michal Vaníček, president CSSDA

Za ETVÖ

Andrzej Selerowicz, president ETVÖ

 

V Praze dne 30. 4. 2013

Kongres CSSDA

 

Dne 29. 4. 2013 proběhne mezinárodní kongres vedeníCSSDA a rakouské asociace ETVÖ, která je naším nejbližším spolupracovníkem. Kongres se bude zabývat především otázkou užší mezinárodní spolupráce, jednotného soutěžního systému, registrace soutěžních párů a organizace mezinárodních mistrovství na území obou států. 

Zápis z tohoto setkání bude k dispozici na těchto stránkách v záložce Legislativa jako mimořádné prohlášení Presidia CSSDA.

 

V Praze dne 8. 4. 2013

Příspěvky 2013

 

Opět upozorňujeme členy na nutnost uhrazení členských příspěvků na rok 2013. Výše příspěvku činí 500 Kč. Platbu můžete provést buď převodem na číslo účtu 2700257009/2010- jako variabilní symbol uveďte číslo svého průkazu, nebo vkladem hotovosti na tentýž účet na kterékoli pobočce Fio Banky. 

V případě, že si přejete prodloužit vaši soutěžní licenci, je třeba tuto skutečnost oznámit spolu s platbou nebo předem. Po vydání členských přůkazů vám licence bude obnovena. Pokud v současnosti nemáte zavedenou či prodlouženou soutěžní licenci, je možné ji v průběhu roku opět obnovit. Tento úkon je spojen se správním poplatkem 50 Kč. Prodloužení stávající licence je bezplatné.

Pokud jste tak ještě neučinili, prosím, proveďte platbu co nejdříve.

 

V Praze dne 11.1.2013

PF 2013

 

Presidium CSSDA přeje všem členům i partnerům CSSDA šťastný Nový rok a mnoho úspěchů v roce 2013.

 

V Praze dne 1.1.2013

Valná hromada 27.11.2012

 

Na Valné hromadě CSSDA konané 27. 11. 2012 byl zvolen tento orgán CSSDA:

 

Presidium CSSDA:

President CSSDA: Michal Vaníček

Vicepresident CSSSDA: Jan Doležal

 

Volba Dorozčí rady CSSDA proběhne v mimořádném termínuzačátkem příštího kalendářního roku, její termín bude Presidiem oznámen.

 

Na Valné hromadě byl odhlasován členský příspěvek na rok 2013, jeho výše činí 500 Kč/osoba. Prosíme o jeho uhrazení nejpozději do 10.1.2013.

Kompletní zápis z Valné hromady je možno najít na těchto stránkách v záložce Legislativa.

 

V Praze dne 28.11.2012

Presidium CSSDA gratuluje

 

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu na mezinárodní soutěži The Same-Sex Open v Blackpoolu páru Jan Doležal & Michal Vaníček za čtvrté místo v kategorii Men A Latin.

 

V Praze dne 29. 10. 2012

Presidium CSSDA vyhlašuje termín konání Valné hromady CSSDA

 

Presidium CSSDA vyhlašuje termín Valné hromady CSSDA pro rok 2013 na 27. 11. 2012. Schůze se uskuteční od 18 hodin na adrese Dukelských hrdinů 20/972, 170 00, Praha 7. 

 

Program Valné hromady:

 • Volba orgánů CSSDA
 • Schvalování rozpočtu na rok 2013
 • Členské příspěvky
 • Rozšíření členské základny
 • Kalendář akcí
 • Výsledky hospodaření za rok 2012

 

Účast všech členů CSSDA je nutná!

Ohlášení kandidatury na funkce v orgánech CSSDA je nutné nejpozději do 19. 10. 2012 vč. na Presidiu CSSDA. 

 

V Praze dne 24. 9. 2012

Presidium CSSDA gratuluje

 

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu  na mezinárodní soutěži Tournoi International de Paris páru Jan Doležal & Michal Vaníček za bronzovou medaili v kategorii Men A Latin.

 

V Praze dne 26. 5. 2012

Nové číslo účtu organizace

 

Presidium CSSDA oznamuje změnu čísla účtu organizace.

 

Nový účet CSSDA byl založen u Fio Banky a jeho číslo je2700257009/2010.

Účet je ode dne založení aktivní a všechny platební transakce na něj mohou být provedeny.

 

V Praze dne 7. 5. 2012

Presidium CSSDA gratuluje

 

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu  na mezinárodní soutěži Blue Danube Cup 2012 v Linci páru Jan Doležal & Michal Vaníček za dvojnásobnou bronzovou medaili a dvojnásobné vítězství v kategorii Men Latin a v soutěži družstev .

 

V Praze dne 17. 3. 2012

Změna sídla organizace

Na Mimořádné valné hromadě byla odhlasována změna sídlaorganizce. 

 

Nová adresa CSSDA je:

Nezamyslova 638/14

Praha 2

128 00

 

V Praze dne 17. 3. 2012

Placení členských příspěvků

Presidium CSSDA upozorňuje členy na nutnost zaplacení členského příspěvku, schváleného na Mimořádné valné hromadě 20.10.2011. Jeho výše činí 500 Kč / osoba.

 

V Praze dne  2. 1. 2012

 

Presidium CSSDA gratuluje

Presidium CSSDA gratuluje úspěšným reprezentantům České republiky v same-sex tanečním sportu.

 

President CSSDA gratuluje k úspěchu  na mezinárodní soutěži Vienna Dance Contest páru David Valčuha & Milan Hradecký, který obdržel střbrnou medaili v kategorii Men A Latin.

President CSSDA gratuluje k úspěchu  na mezinárodní soutěži Vienna Dance Contest páru Jan Doležal & Michal Vaníček, který obdržel střbrnou medaili v kategorii Men B Latin.

 

V Praze dne 24. 9. 2011

 

Zvolení orgánů CSSDA

Na Valné hromadě CSSDA konané 20. 10. 2011 byly zvoleny tyto orgány CSSDA:

 

Presidium CSSDA:

President CSSDA: Michal Vaníček

Vicepresident CSSSDA: Jan Doležal

 

Dozorčí rada CSSDA:

Členové dozorčí rady: 

Milan Hradecký

Zdeněk Rezler

David Valčuha

 

Orgány byly zvoleny jednomyslně na celé řádné funkční období roku 2012.

 

V Praze dne 20. 10. 2011

CSSDA nyní na Facebooku

Aktuality v naší asociaci můžete nyní nově sledovat také na Facebookových stránkách.

https://www.facebook.com/pages/CSSDA/108014595975490

 

V Praze dne 10. 10. 2011

 

CSSDA - Czech same-sex dance association

Předmětem činnosti CSSDA je taneční sport párů nesmíšeného pohlaví, same-sex taneční sport, prováděný na rekreační a výkonnostní úrovni. Činnost CSSDA navazuje na tradice zahraničních organizací podobného či stejného zaměření a světového trendu a přetváří je na sportovní odvětví – same-sex taneční sport.

Více zde: https://cssda.webnode.cz/o-nas/